W czym możemy Tobie pomóc?
  • +48 48 389 30 00
  • info@acakces.pl

Świadectwa przewozowe

ŚWIADECTWA PRZEWOZOWE

Możemy dla Ciebie przygotować świadectwa EUR.1 i A.TR

Jest dokumentem potwierdzającym pochodzenie towarów wywożonych do krajów trzecich. Wystawia się je dla towarów wobec których będą stosowane preferencje celne, czyli zostanie obniżona stawka cła w kraju importu w ramach np.: preferencyjnych umów dwustronnych pomiędzy UE a danym krajem importu.
Dokument ten wydaje właściwy urząd celny kraju eksportera na ściśle określonym formularzu, który zawiera oryginalne podpisy i stemple administracji celnej. Druk EUR.1 jest drukiem ścisłego zarachowania, który można otrzymać bezpłatnie w każdym oddziale celnym. Ważność wystawionego świadectwa wynosi 4 miesiące i w tym okresie należy przedłożyć je władzom celnym w kraju importu. Do uzyskania świadectwa przewozowego niezbędna jest faktura eksportowa oraz oświadczenie producenta bądź dostawcy potwierdzające pochodzenie towaru. Świadectwo powinno być wystawione przed lub najpóźniej w dniu eksportu towaru. Przepisy dopuszczają też wystawienie dokumentu retrospektywnie po wywozie przesyłki. Eksporter powinien przechowywać dokumenty potwierdzające status pochodzenia przez okres 3 lat i udostępniać je na każde wezwanie władz celnych. Za wystawienie dokumentu urząd celny nie pobiera opłaty, chyba, że korzystają Państwo z wykwalifikowanego pośrednika który obciąży Państwa opłatą za przygotowanie takiego dokumentu.

Świadectwo przewozowe A.TR. stosowane są w wymianie handlowej z Turcją. Są poświadczane przez organy celne państwa eksportującego, gdy objęte nim towary są wywożone. Jest ono udostępniane eksporterowi w momencie, gdy rzeczywisty wywóz dojdzie do skutku lub zostanie zapewniony.

Świadectwo przewozowe A.TR. można stosować tylko wtedy, gdy towary są przewożone bezpośrednio między dwiema stronami unii celnej. Jednak towary stanowiące jedną partię mogą być przewożone przez obszary państw trzecich, włączając w to, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przeładunek lub tymczasowe składowanie w takich państwach, pod warunkiem, że towary pozostaną pod nadzorem organów celnych w państwie tranzytowym lub składowania oraz nie są poddawane czynnościom innym niż rozładunek, załadunek i czynności niezbędne do zachowania ich w dobrym stanie.

Dokument jest ważny 4 miesiące i powinien być wypełniony w jednym z języków urzędowych Unii lub po turecku.